Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi


[ Hakkında ] [Sahibi] [ Editör ] [Yayın Kurulu ] [Hakem Kurulu ] [Yazım Kuralları ] [ Yazışma Adresi ]    

YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI


Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 1/2002, Sayı: 1.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 1/2002, Sayı: 2.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 2/2003, Sayı: 3. 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 2/2003, Sayı: 4.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 3/2004, Sayı: 5.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 3/2004, Sayı: 6.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 4/2005, Sayı: 7.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 4/2005, Sayı: 8.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 5/2006, Sayı: 9.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 5/2006, Sayı: 10. 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 6/2007, Sayı: 11. 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 6/2007, Sayı: 12. 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 7/2008, Sayı: 13-14.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 8/2009, Sayı: 15-16.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 9/2010, Sayı: 17-18.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 10/2011, Sayı: 19-20.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 11, Yıl: 2012/1, Sayı: 21.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 11, Yıl: 2012/2, Sayı: 22.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 12, Yıl: 2013/1, Sayı: 23.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 12, Yıl: 2013/2, Sayı: 24.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 13, Yıl: 2014/1-2, Sayı: 25-26.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ulaşım ve Haberleşme Özel Sayısı

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:14, Yıl:2015/1-2, Sayı: 27-28.

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları Uluslararası Sempozyumu Özel Sayısı

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 15, Yıl:2016/1, Sayı: 29.   

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:15, Yıl:2016/2, Sayı: 30.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:16, Yıl:2017/1, Sayı: 31. 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:16, Yıl:2017/2, Sayı: 32. 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:17, Yıl:2018/1, Sayı: 33.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:17, Yıl:2018/2, Sayı:34.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl : 2019 / Sayı : 35.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl : 2019 / Sayı : 36.


[ Hakkında ] [Sahibi] [ Editör ] [Yayın Kurulu ] [Hakem Kurulu ] [Yazım Kuralları ] [ Yazışma Adresi ]    

YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI

Editörden Mektup

Yakut Irmak Özden

 

MAKALELER

İsmet İnönü'ye İstanbul Darülfünûnu Fen Fakültesi Tarafından Fahrî Müderrislik Unvanı Verilmesi

Ali Arslan

Medeni Kanun ve Bir Röportaj Üzerine

Nevin Y. Ateş

Mesleki Temsil Arayışları İçinde Çiftçilerin Siyasal Temsiline İlişkin Çabalara Bakış: Osmanlı Çiftçiler Derneği'nden Türkiye Zürra Fırkası'na (1914-1920)

Işıl Çakan

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Mahalli İdare Arşivleri

Ali Osman Çınar

Liderlerinin Yurt Dışına Kaçması Üzerine İttihat ve Terakki İçinde Meydana Gelen Tepkiler

Osman Demirbaş

Osmanlı Devleti'nde Tuz Gelirlerinin Düyûn-ı Umûmiye'ye Devredilmesinden Sonra Tuz Kaçakçılığı

Fatmagül Demirel

Sadullah Güney (1883-18 Haziran 1948)

Mustafa Hergüner

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı I-X Dizini

Yücel Karlıklı

Malûlin-i Askeriyye'ye Muâvenet Heyeti (Malûl Askerlere Yardım Kurulu) ve İstanbul'daki Etkinlikleri (1917-1922)

Safiye Kırbaç

Tuna'da Bir Türk Adası: Adakale

Sabahattin Özel

Tanzimat ve Osmanlı Bürokrasisinde Yemin Müessesesi

Gülden Sarıyıldız

Kadın Kimliğinin Oluşması Çerçevesinde Mesleki Teknik Eğitim (Cumhuriyet İdeolojisinin Kuruluş Sürecinde Kız Enstitüleri 1923-1940)

Aynur Soydan

1948 Türkiye İktisat Kongresi'nde Devletçilik Tartışmaları ve Yansımaları

Serkan Tuna

İstanbul Basınına Göre Milli Mücadele'ye Bir Destek: Darülfünun Öğrenci Olayları

Salih Tunç

İstanbul'da Milli Mücadele ve Gizli Örgütlerin Faaliyetleri

Sinan Yıldırmaz

YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARIEditörden Mektup

Cezmi Eraslan


MAKALELER

İstanbul’da Ekmek Karnesi Uygulaması, Karne ve Ekmek Suistimalleri (1942-1946)


Bülent BAKAR

Propagandadan Hakikate Bir Tarihçinin Dramı: Arnold Joseph Toynbee


Rıdvan BAL

Finans Girdabında Boğulan İmparatorluk Mülkü: Kıbrıs


Kuntay GÜCÜM

Kuşakların Temel Özellikleri ve Hava Harp Okulu Uygulamaları


Osman YALÇIN, Ahmet Burak SÖKMEN, Hatice KULAK

ÇEVİRİ

Yunan Milletvekili Makkas’ın Mustafa Kemal İle 6 Mayıs 1931’de Gerçekleştirdiği Görüşmeye Dair Raporu


Nilüfer ERDEM


icon-pdfSayı: 24'ü görmek için buraya tıklayınız.

dergi-ozelsayi1Sunuş

Cezmi ERASLAN


Editörden Mektup

Önder KOCATÜRK


MAKALELER

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Haberleşme Kurumuna Dair Değerlendirmeler

Tanju DEMİR

1930’larda İktisadi Devletçilik, Şilepçiliğin Gelişmesi ve Sosyete Şilepçilik T.A.Ş’nin Kuruluşu

Nurşen GÜRBOĞA, Murat KORALTÜRK


Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Telgraf İşbirliği: Sicilyateyn/İtalya Örneği

Diren ÇAKILCI

İletişimde Yeni Dönem: Üsküp’te Telgraf

Yakup AHBAB

İngilizlerin Hindistan’la Olan Haberleşmeyi Hızlandırma Çabaları

Uğur AKBULUT

Türkiye’de Ulaşım ve Haberleşmede Amerikan Desteği (1926-1950)

Metin İLHAN


ÇEVİRİLER

Posta ve Telgraf Mektebi Talimatnamesi

Said OLGUN

Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekâleti Devlet Demiryolları Samsun-Sivas Demiryolu Amasya İstasyonunun İşletmeye Küşadı

Resul BABAOĞLU

Bir Yabancı Mühendisin Osmanlı Demiryollarında Çalışma Tecrübesi: Friedrich Emil Mielke’nın Günlüğü (1912-1919)

Haci SARI

icon-pdfSayı: 25-26'yı görmek için buraya tıklayınız.

Editörden Mektup


Cezmi ERASLANMAKALELER

İstanbul'un Savunmasında Çanakkale'nin Stratejik Yeri


Strategic Location of Dardanelles for the Defense of Istanbul


Cezmi ERASLAN

Kurmay Subay Metaksas'ın Çanakkale Harekâtı ve Olası Türk-Yunan Savaşı ile İlgili İncelemeleri


Studies of Staff Officer Metaxas about the Gallipoli Campaign and a Possible Turco-Greek War


Nilüfer ERDEM

Gelibolu Harekâtı ve Bulgarların Savaşa Girişi


The Gallipoli Operation and Bulgarians' Entry into the War


Dimitar MİNCHEV


Birinci Dünya Savaşı ve Bulgaristan'ın Uğradığı İkinci Ulusal Buhran


The First World War and Bulgaria's Second National Depression


Cengiz HAKOV

Birinci Dünya Savaşı Süresince Yunanistan'da Yaşanan Siyasî Kutuplaşma ve İç Çatışma: Kasım Olayları


Political Polarization and Internal Conflict in Greece during the First World War: November Events


Esra ÖZSÜER


Rus Arşiv Belgelerinde Ermeni Tehcirinin Gerekçeleri


Reasons for the Armenian Deportation in Russian Archival Documents


Mehmet PERİNÇEK


Birinci Dünya Savaşı'nın Kırım Tatarları Tarafından Kurtuluş Vesilesi Olarak Görülmesi ve Faaliyetleri


The First World War Seen by Crimean Tatars as an Opportunity for Salvation and their Activities


Kemal GURULKAN

Küresel Savaşın Uluslara Yansımaları


Reflections of the Global War on Nations


Cüneyt AKALIN

Çanakkale Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin Sivil Hedeflere Yönelik Saldırıları
The Allied Powers' Attacks against Civilian Targets during the Gallipoli Campaign


Necdet HAYTA- Togay S. BİRDURAK

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Çanakkale Savaşı'nda İngiltere'nin Hukuka Aykırı Savaşma Örnekleri ve Buna Karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun Tepkisi


The Unlawful Samples of Warfare by Britain during the Gallipoli War and the Ottoman Reaction against it according to the Ottoman Archival Documents

Tülay ALİM BARAN

Çanakkale Savaşlarının Ulusal ve Uluslararası Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on the National and International Consequenses of the Gallipoli Campaign


Ömer TURAN

Çanakkale'yi Anmak: Yıldönümlerinde 18 Mart Zafer Kutlamaları(1950-1960)
Commemorating Çanakkale: Victory Celebrations of 18 March in the Anniversaries (1950-1960)


Mesut ÇAPA

Büyük Harpte Makedonya Cephesi'nde Osmanlı Ordusu

Ottoman Army in the Macedonian Front during the Great War

Zekeriya TÜRKMEN

Çanakkale Savaşlarından Makedonya Cephesi'ne; Balkanlarda Politik Denklem(1914-1918)


From the Gallipoli Campaign to the Macedonian Front; Political Equation in the Balkans (1914-1918)


Barış METİN

Urai Dezsö, Makedonya'da Macar Savaş Muhabiri

Urai Dezsö, Hungarian War Correspondent in Macedonia


Lajos NEGYESİ

Çanakkale Muharebelerinin Askeri Harekât Yönünden Değerlendirilmesi ve Sonuçları

The Evaluation of Gallipoli Campaign in terms of Military Operations and its Results


Levent ÜNAL

Çanakkale Zaferi: Çanakkale'de Savaşan Türk Komutanlar ve Muharebe Etkinlikleri


Çanakkale Victory: Turkish Commanders Fighting in the Dardanelles Campaign and their Combat Activities


F. Rezzam ÜNALP

Çanakkale Deniz ve Kara Muharebelerine Katılmış Olan Yarbay Selahaddin Adil Bey'in Mektupları Üzerinden Çanakkale Savaşı'nı Değerlendirmek

Evaluating the Battle of Gallipoli via the Letters of Lieutenant Colonel Selahaddin Adil Bey who had Participated in the Navval and Land Campaigns


Muzaffer ALBAYRAK

Çanakkale'de Polonya Asıllı Askerler (1915-1918)


Soldiers of Polish Origin in the Dardanelles (1915-1918)


Piotr NYKİEL


Sayı: 27-28'i görmek için buraya tıklayınız.

icon-pdf
Editörden Mektup


Cezmi ERASLAN


MAKALELER

II. Abdülhamid Özelinde Osmanlı'da Bismarck Algısı


The Perception of Bismarck in the Ottoman Empire: The Case Specific to Abdülhamid II


Yusuf Ziya ALTINTAŞ


Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerce Hindistan'a Gönderilen Türk Esirleri


Turkish Prisoners Sent to India By British in the First World War


Mustafa Kurtkan KAÇIRA


İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye Turizminde Yaşanan Sorunlar (1945 - 1949)


Problems in Turkish Tourism in the Aftermath of the Second World War (1945 - 1949)


Erol EVCİN

ÇEVİRİLER

Yunan Ordusu'nun İzmir ve Aydın'ı İşgali Esnasında Yaşanan Aşırılıkların Tekrarlanmaması İçin Başbakan Venizelos'un General Nider'e Gönderdiği Telgraf


Prime Minister Venizelos' Telegraph to General Nider for Preventing the Repetition of Excesses during the Occupation of İzmir and Aydın by the Greek Army


Nilüfer ERDEM

1914 Yılına Ait "Astir" Almanağında Yer Alan Karamanlı Yazar "Evangelinos Misailidis"e Dair Yazı


The Writing about the Author from Karaman, "Evangelinos Misailidis", in 1914 "Astir" Almanac


Dilek Kübra GÜRGÜL

icon-pdf

Sayı: 29'u görmek için buraya tıklayınız.
Editörden Mektup


Editor's Message


Cezmi ERASLAN MAKALELER/ARTICLESKaşgar Emirliği'nin Osmanlı Devleti'ne Tâbiiyeti


Ottoman Protect Over Kashgar Emirate


Çağatay GÖNDER


Birinci Dünya Savaşı'nda Trabzon Aralıklı'da Yaşanan İşgal Olayları ve İşgal Acıları(1914-1918)


Occupation Incidents and Sufferings in Aralıklı, Trabzon during the First World War (1914 - 1918)


Mehmet Akif BAL


Mütareke Döneminde İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetleri Arasında İthalat Gümrük Vergisi Problemi


The Import Custom Tax Problem between Allied States and The Ottoman Empire in the Armistice Period (1918 - 1922).


Murat AYDOĞDU

ÇEVİRİLER/TRANSLATIONS

Pontusluların Türk Millî Mücadelesi'ne Karşı Yeni Bir Cephe Oluşturabileceklerine Dair Muhtıra


Memorandum about the Possibility of the Pontian Greeks to Create A New Front against the Turkish National Struggle

Nilüfer ERDEM

19. Yüzyıla Ait Karamanlıca "Anatol Ahteri" Dergisi'nde Yer Alan "Rodokanakis Ruhban Okulu"na İlişkin Yazı


The Writing in the 19th Century Karamanli Turkish "Anatol Ahteri" Journal about the "Rodokanakis Clergy School"


Dilek Kübra GÜRGÜL

Jenerik Dosyası ve İçindekilerEditörden Mektup

Cezmi ERASLAN

MAKALELER


Kayseri Hıristiyanlarının 19. Yüzyılda Sancak Yönetimine Katılmaları Üzerine

On the Involvement of Kayseri’s Christians in the 19th Century Sanjak Administration

Çağdaş Lara ÇELEBİ

Beşar ve Cemil Çeto Kardeşlerin Garzan Bölgesindeki Eşkıyalık Faaliyetleri (1888-1920)

Banditry Activities of Beşar and Cemil Çeto Brothers in Garzan Region (1888-1920)

Atatürk Döneminde Eğitimde Millilik ve Modernleşmeye Dair Tartışmalar

Nationalization and Modernization Discussions in Education in Ataturk Era

Erhan KANBOLAT

Türk Savunma Sanayiinde Girişimci Bir Kuruluş: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 1950-1960

An Entrepreneurial Corporation within Turkish Defense Industry:
The Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKEK) 1950-1960

Nadir YURTOĞLU

Kitabiyat/Book Review

Karamanlıca Bir Eser “Kayseri Metropolitleri ve Malumat-ı Mütenevvia” Üzerine

Upon A Work in Karamanli Turkish, “Kayseri Metropolitans and Various Information”

Eray KONYA – Giray ÇAVDAR

icon-pdf

Sayı: 31'i görmek için buraya tıklayınız.

Jenerik Dosyası ve İçindekiler


Editörden Mektup

Cezmi ERASLAN


MAKALELER

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Makedanya'da Yunan Zulmü ve  Osmanlı Devleti'nin Tavrı

TheGreek Persecution in Macedonia before the First World War and the Attitude of the Ottoman Empire

Mustafa BUDAK

Türk Siyasî Tarihinde Askerî Müdahalelere Bir Örnek: Demokrat Partililere Siyasî Haklarının İadesi Meselesi ve 14-21 Mayıs 1969 Buhranı 

An Example to Military İnterventions in Turkish Political History: The Issue of  The Restoration of Political Rights to Democrat Party Members and the Crisis of 14-21 1969 

Erdal YILMAZ

27 Mayıs 1960 Darbesi'nin Edirne'deki Yansımaları ve DP Edirne Milletvekillerinin İfadeleri 

Reflections of 27 May 1960 Coup in Edirne and Testimonies of DP Deputies  

Işıl TUNA

CHP İktidarında Türk Balıkçılık Sektörüne Yönelik Faaliyetler (1923 - 1950)

Activities Related with the Turkish Fishery Sector during CHP Government (1923-1950)

Serkan TUNA


Belgeler Işığında Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on the Closure of Dervish Lodges and Shrines in the Light of Documents 

Cem APAYDIN

Çeviriler / Translations


Çok Yönlü Bir Karamanlıca Dergide “Terakki” Anlayışı

Perception of “Progress” in a Versatile Karamanli Journal ”

Eray Konya

icon-pdf

Sayı: 32'i görmek için buraya tıklayınız.

Jenerik Dosyası ve İçindekilerEditörden Mektup

Cezmi ERASLAN

MAKALELER


Bir Yabancının Gözü ile Eylül 1730 İstanbul İsyanı

September 1730 Istanbul Rebellion through the Eyes of a Foreigner

Tofig MUSTAFAZADE 


Robert Kolej’de Okuyan Türk Öğrencilerin Sosyal Arka Planları (1863-1971)

Social Backgrounds of Turkish Students Who Studied at Robert College (1863-1971)

E. Evrim ŞENCAN GÜRTUNCA


Cumhuriyet Döneminde Modernleşmenin Kadın Simgesi: Afet İnan (1925-1938)

The Woman Symbol of Modernisation in the Republican Period: Afet İnan (19251938)

Olcay ÖZKAYA DUMAN-Volkan PAYASLI 


İstanbul İşgal Edilince: 1915-1916 Müttefik Planları ve Mondros Mütarekesi Sonrasında Değişim

When Istanbul was Occupied: 1915-1916 Allied Plans and Change After the Armistice of Mudros

Ü. Gülsüm POLAT 


Lozan Barış Konferansı Sürecinde İtalyanların Müzakerelere Yaklaşımı

The Approach of Italians to Negotiations During the Lausanne Peace Conference

Cem APAYDIN 


icon-pdf

Sayı: 33'i görmek için buraya tıklayınız.Jenerik Dosyası ve İçindekilerEditörden Mektup

Mustafa BUDAK

MAKALELER


Osmanlı Devleti’nin ‘Muhasım Devlet’ Politikasına Bir Örnek: Trablusgarp Savaşı ve İzmir’deki İtalyanlar

An Example of the Ottoman Empire’s Policy of ‘Hostile State’: The Turco-Italian War and the Italians in İzmir

Sezen KARABULUT 


Ermeni Meselesi Açısından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi

The Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for the Armenian Question

Mustafa BUDAK


Millî Müdâfaa Vekâleti’nin Lojistik Faaliyetleri Kapsamında Satın Alma ve Tedarik Mevzuatı (1923-1938)

Purchasing and Procurement Legislation within the Scope of the Logistic Activities of the Ministry of National Defence (1923-1938)

Derya Levent MİYAK-Serkan TUNA 


Nuri Sait Paşa’nın Türkiye Ziyareti ve 1946 Türkiye-Irak Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması

Nuri Said Pasha’s Visit to Turkey and the Treaty of Friendship and Good Neighbourhood Concluded Between Iraq and Turkey in 1946

Gürbüz ARSLAN 


Türk Milli Eğitim Sisteminde Barış Gönüllüleri ve Faaliyetleri

Peace Corps and Their Activities in the Turkish National Education System

Mehmet GÜNDÜZ 


Çeviriler / Translations

Halil Fikret Kanat’ın Muallimler Mecmuasında Yayınlanmış İki Yazısı: Mekteplerimizin Yeni Teşkilatı Hakkında I-II

Halil Fikret Kanat’s Two Articles in Muallimler Mecmuası (Journal of Teachers): Mekteplerimizin Yeni Teşkilatı Hakkında I-II (About the New Organization of Our Schools I-II

Hayrünisa ALP 
Kitap Tanıtımı / Book Review

Misâk-ı Milli’den Lozan’a İdealden Gerçeğe Türk Dış Politikası

Efe GÜZELOĞLU 


Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisinin Amacı ve Yayın İlkeleri

Aim and Publication Principles of Recent Period Turkish Studies


icon-pdf

Sayı: 34'ü görmek için buraya tıklayınız.

Jenerik Dosyası ve İçindekiler


Editörden Mektup

Prof. Dr. Mustafa BUDAK


ARAŞTIRMA MAKALELERİ

27 Mayıs’ı Restore Etme Projesi: Tedbirler Kanunu (1962)
27 May Restitution Project: Law of Measures (1962)
Fatih TUĞLUOĞLU...............................................................................................................................


Osmanlı Sefer Organizasyonlarında ve Birinci Dünya Savaşında Menzil Hizmetleri
Menzil Services in Ottoman Expediation Organizations and in The First World War
Mevlüt KARAGÖZ.................................................................................................................................


Ali Haydar Emir Alpagut: Hayatı ve Eserleri
Ali Haydar Emir Alpagut: His Life and Works
Mehmet KORKMAZ.............................................................................................................................


Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı ve Eğitim Alanındaki Faaliyetleri
The State Minister of Education Celal Yardımcı and His Activities in this Role
Mehmet GÜNDÜZ..............................................................................................................................


Haber Gazetesi’ne Göre Samsun’da Spor Hayatı (1924-1925)
Sports Life in Samsun According to Haber Newspaper (1924-1925)
Barış ÖZİNAN...................................................................................................................................


Türkiye’nin Güvenlik Politikası Çerçevesinde Bağdat Paktı
Turkey’s Security Policy in the Framework of Baghdad Pact
Merve SOLAK...................................................................................................................................


ÇEVRİMYAZI / TRANSCRİPTİON

Doktor Lütfi ve Eserleri-I: “Siyaset-i Milliye ve İktisadiye”
Doctor Lütfi and His Books-I “National and Economic Politic”
Göktuğ İPEK....................................................................................................................................


KİTAP TANITIMI / BOOK REVİEW

Fabio L. Grassi, Atatürk, Çeviren: Eren Yücesan Cendey, İstanbul, Doğan Yayınları, 2009, 408 s.

Gamze IŞIK.........................................................................................................................................


Firuz Kazımzade, Transkafkasya İçin Mücadele (1917-1921), Çeviren: Cengiz İ.
Çay, İstanbul, Tarih ve Kuram Yayınları, 2016, 416 s.
Sevgi TUHAN AYDIN.........................................................................................................................


Dergimizin 35. sayısını görmek için TIKLAYINIZ.


JENERİK DOSYASI VE İÇİNDEKİLER
Editörden Mektup
Prof. Dr. Mustafa BUDAK
Vatikan’ın Devletleşmesi ve Türk Kamuoyu
Establishment of The Vatican City State and Turkish Public Opinion
Ramazan Erhan GÜLLÜ............................................................................

I. Dünya Savaşı’nda İstihlak-I Milli Kadınlar Cemiyeti’nin Faaliyetleri*
The Activities of The Women’s Organization for National Consumption During The First World War
Nuray ÖZDEMİR..............................................................................................................................................
 

Varlık Vergisi’ne Gösterilen Uluslararası Tepkilere Bir Örnek: ABD’nin Varlık Vergisi’ne Yaklaşımı
An Example of The International Response to Capital Tax (Varlik Vergi̇si̇): The Us Approach to The Capital Tax
Yasin COŞKUN...................................................................................................................................................................

Lyman Bartlett’ın Kayseri İstasyonu Raporu, 1877-1878
Lyman Barlett’s Kayseri Station Report, 1877-1878
Çağdaş Lara ÇELEBİ...........................................................

Türkiye’de Ortaöğretim Politikalarında Kadın (1999-2004)*
The Place of Women in Secondary Education Policies in Turkey (1999-2004)
Muhabbet DOYRAN..............................................................................................

Rus Kaynaklarına Göre Lozan Konferansı’nda Boğazlar Meselesi
The Straits Question at The Lausanne Conference
Nigâr MAHARRAMOVA CENGİZ.............................................................................

Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelen Kitlesel Göç Hareketleri ve Kabul Mekanizmasındaki
Yaklaşımlara İlişkin Bir İnceleme: 1989 Bulgaristan, 1991 Irak ve 2011 Suriye Göçleri
A Review of The Mass Migration Movements Towards The Republic of Turkey and The Approaches in The Acceptance
Mechanism: 1989 Bulgaria, 1991 Iraq and 2011 Syria Migrations
Ahmet CEYLAN, İsa USLU.........................................................................................................................................................
   ​


Dergimizin 36. Sayısını görmek için TIKLAYINIZ...

JENERİK DOSYASI VE İÇİNDEKİLER
Editörden Mektup
Prof. Dr. Mustafa BUDAK
Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin (1975) Kuruluş İlanına İngiliz Parlamentosunun Tepkisi
The Reaction of the British Parliament to the Establishment of the Turkish Federated State of Cyprus (1975)

Yasin COŞKUN..............................................................................................................................

Düşünceden Eyleme EOKA
EOKA: From Thought to Action

İsmail ŞAHİN...................................................................................................................................

Osmanlı Taşrasında Bir Kamu Görevlisi, Ali Saib Bey ve İşkodra Vilayetine Dair Layihası
A Public Official in the Ottoman Province, Ali Saib Bey and His Annex on Shkoder Province

H. Baha ÖZTUNÇ..............................................................................................................................

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (Kıbrıs Cumhuriyeti’nin) Avrupa Birliği Üyeliğinin Kıbrıs Sorununa Etkisi
The Effect of EU Membership of the Southern Cyprus (Republic of Cyprus) on the Cyprus Question
Altuğ GÜNAR.....................................................................................................................................

Millet Mekteplerinin Halk Eğitimi Açısından İncelenmesi
To Examine of Nation Schools from the Perspective of Public Education

Fezade BAYRAKTUTAN...................................................................................................................

Çanakkale Zaferi’nden Sonra Batı Anadolu’da Havacılık Faaliyetleri (1915-1918)
Aviation Activities in Western Anatolia Following the Victory at Gallipoli (1915-1918)

Davud KAPUCU.............................................................................................................................

Bir Propaganda Aracı Olarak Türkiye’de Sinema: Atatürk Dönemi
Cinema as a Propaganda Means: Ataturk Cycle

Meltem TEKEREK......................................................................................................................

Between Tsarism and Ottomans: Russian/Caucasian Muslims in the Writings of M. E. Resulzade During the First World War
Çarlık ve Osmanlılar Arasında: M. E. Resulzade’nın I. Dünya Savaşı Yazılarında Rusya/Kafkasya Müslümanları

Vügar İMANBEYLİ....................................................................................................................

Dergimizin 37. sayısını görmek için TIKLAYINIZ...

Dergimiz Dergi Park Sitesinde Yayındadır Ulaşmak için TIKLAYINIZ...