Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


Aşağıda, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25 Aralık 2014 tarihli toplantısında görüşerek kabul ettiği lisansüstü eğitim-öğretimin yeni ilkeleri yer almaktadır.

Aşağıda yer alan ve Enstitümüz tarafından uygulanmayan ilkelerin tümü en kısa sürede Enstitümüz tarafından da uygulanmaya başlanacaktır. 

YÖK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİNE DAİR İLKELER


A. Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler 

Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde açılacak her bir program için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki yeterliliklerin sağlanması gerekir.

 

1. Program açılacak üniversite kadrosunda görev yapmakta olup doktorası veya doçentliği program açılmak istenen alandan olan; açılmak istenen program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim üyeleri olmalıdır.

2. Doktora programı, en az ikisi profesör kadrosunda olmak üzere altı öğretim üyesi, birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere üniversite kadrosunda asgari toplam altı öğretim üyesi ile açılabilir. Bu öğretim üyelerinden bir tanesi yabancı uyruklu olabilir.

3. Yüksek lisans programı ise en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmak üzere üniversite kadrosunda asgari üç öğretim üyesi ile açılabilir.

4. Doktora programı için söz konusu öğretim üyelerinin, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

5. Lisansüstü eğitim-öğretim programı açılacak üniversitenin, kütüphane ve laboratuvar gibi yönlerden gerekli yeterliliklere sahip olması gerekir.

6. Hangi yüksek lisans ve doktora programlarında farklı bilim dallarından öğretim üyesi gerektiği hususunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.


B. Danışman Atanması 

1. Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yukarıda belirtilen niteliklere sahip öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Birinci danışmanlar üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak. ikinci danışmanlar ise üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir. 

2. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

3. Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece ÖYP ve 35. madde kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. 

4. Danışmanlıkların hangi aşamada atanacağına ilgili kurullar karar verir.

5. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

6. Hali hazırda üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.

C. Dersler ve Jüriler     

Lisansüstü programlarda derslerin yürütülmesinde, jürilerin oluşturulmasında ve tez savunmasında;

1. Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

2. Yeterlilik ve tez savunma toplantıları, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

3. Doktora yeterlilik ve tez savunma jürileri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Yüksek lisans tez savunma jürileri ise en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az üç öğretim üyesinden oluşur.


D. Tezler 

1. Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.

2. Tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer alır.

E. Programı Sonlandırma 

Üniversite yetkili kurullarınca her yıl sonunda programlar gözden geçirilerek asgari öğretim üyesi yeterlilikleri düşen ve/veya diğer koşulları sağlayamayan programlara öğrenci alınmaz.

F. Diğer Hususlar 

1. Bu ilkelerden önce gerekli yeterlilikleri sağlayan ancak yukarıda yer alan asgari yeterlilikleri sağlayamayan lisansüstü programların, bu ilkelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde (2016-2017 Bahar Dönemine kadar) aranan yeni yeterlilikleri sağlaması gerekmekte olup bunu sağlayamayan lisansüstü programlara öğrenci alımı durdurulur.

2. Söz konusu ilkelerden önce asgari yeterliliği sağlayamayan programların tekrar öğrenci alabilmesi için yeni belirlenen yeterlilikleri sağlaması gerekir.

3. Bu ilkeler, açılacak tezsiz yüksek lisans programlarını kapsamamakta olup söz konusu programlar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca yürütülür.


Resmi Gazete Tarihi: 08.09.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29825
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO : Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/Anasanat Dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan Anabilim/Anasanat Dalını,
d) Bilim/Sanat Dalı: Anabilim/Anasanat Dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan bilim/sanat dalını,
e) Enstitü/Enstitüler: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüyü/enstitüleri,
f) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
g) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,
ğ) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
h) Temel Tıp Puanı: TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, TUS Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,
ı) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
i) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) (Ek:RG-22/1/2018-30309) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ve Kontenjanlar, İlan ve Başvuru, Öğrenci Kabulü,
Kayıt, İntibak, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme
Lisansüstü programlar ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.
(2) Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci öğretimde tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz yüksek lisans programları yürütülür.
(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurtdışı kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurtdışı
kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.
(5) (Ek:RG-22/1/2018-30309) Enstitülerde ve/veya programlarda on yarıyıllık lisans derecesi mezuniyeti ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.
İlan ve başvuru
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanlar, başvurma koşulları, takvim ve diğer hususlar ile ilgili kurallar Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.
(2) İlânda genel ve yurtdışı kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvurular, Senato kararına göre internet üzerinden elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır.
Genel kontenjanlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; ALES puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp puanı, yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu ve bu Yönetmekte belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir.
(2) Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, temel tıp puanı ve yabancı dil puanı, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puanlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
(3) Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.
(4) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.
(5) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında 65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.
(6) Öğrenci kabulünde mülâkat/sanatta yetenek sınavı; ilgili programda görevli biri anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat/program başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanıdır. Mülâkat/sanatta yetenek sınavında adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülâkat puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülâkat/sanatta yetenek sınavına girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez. Mülâkat/sanatta yetenek sınavı, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.
(7) Bütün değerlendirmelerde küsuratlı notlar virgülden itibaren üç haneden sonrasına yuvarlanır.
(8) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES
veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, mezuniyet ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.
Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların, başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından her başvuru dönemi için belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz; bu adayların başvurduğu programlara göre, sanatta yetenek sınavından 60’tan az olmamak üzere Senatoca belirlenen puanı almış olmaları gerekir.
c) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Adayların YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan 50 karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir.
Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir. İstenmesi halinde ise adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru dönemi için Senato tarafından belirlenen puanı almış olmaları gerekir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES puanı istenilmesi halinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülâkat puanının %30’u; ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %50’si ve mülâkat puanının %50’si toplanır.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir.
Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şartlar aranır.
(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %5’i, yüksek lisans not ortalamasının %5’i, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise ALES veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir.
Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için adaylardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesindeki şartlar aranır.
(2) Sanatta yeterlik programlarına giriş notunun belirlenmesinde, sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %5’i, yüksek lisans not ortalamasının %5’i, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
(3) Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir.
Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Diploma denklikleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir.
b) Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları ile ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.
c) Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde en az 75 ve yüksek lisans not ortalamalarının en az 75 olması gerekir.
ç) (Mülga:RG-22/1/2018-30309)
d) (Mülga:RG-22/1/2018-30309)
(2) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına girişte lisans not ortalamasının tamamı; doktora/sanatta yeterlik programlarına girişte lisans not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır.
(3) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Adaylar giriş notlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi önce olan aday tercih edilir.
(4) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslararası anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.
(5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.
(6) (Ek:RG-22/1/2018-30309) Bu maddedeki hükümlerin dışında, lisansüstü programlara giriş koşullarının belirlenmesinde değişiklik yapmaya Senato yetkilidir.
Yatay geçişler
MADDE 13 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.
(2) Bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan başarılı öğrenciler, kendi programlarına kayıt oldukları tarih itibarıyla, Senatoca belirlenen asgari ALES/sanatta yetenek sınavı puanı ve yabancı dil puanını sağlamalıdır. Tezsiz yüksek lisans hariç, yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yılında; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yılında yatay geçiş yapılmaz.
(3) Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora yapan adaylar, Üniversitede dört yıllık lisansa dayalı başvurabileceği doktora/sanatta yeterlik programlarının olmadığı durumlarda, ilgili yatay geçiş kontenjanlarına; doktorada yeterlik sınavını başardıktan sonra, sanatta yeterlik programlarına ise ders süreci sonrası başvurabilirler.
(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde, ALES puanının %50’si, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, yabancı dil puanının %20’si ve yatay geçiş yazılı sınav notunun %30’u toplanır. Yazılı sınav, anabilim/anasanat/bilim/sanat
dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır.
(5) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için kabul notunun tezli yüksek lisansta en az 65 ve doktora/sanatta yeterlikte en az 75 olması gerekir.
(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve intibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı, yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.

Doktora programından yüksek lisans programına geçiş

MADDE 14 – (1) Dört yıllık lisans mezunu olarak doktora programına başlamış ve en az sekiz adet dersi ve semineri başarmış bulunan öğrencilerin talepleri halinde, ilgili anabilim/bilim dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programı tez aşamasına intibakları yapılır. Eksik dersleri, kredisi/AKTS kredisi varsa tamamlatılır. Bu durumda öğrenci kontenjanı aranmaz.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğretimin yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri için, Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.
(2) Özel öğrenci kabul koşulları ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçmemek koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için üç iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi sonunda listeler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde ilgili enstitülere bizzat kendisi veya resmi vekili aracılığı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını, noter veya mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylı örneğini ilgili enstitüye teslim eder.
(2) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez.
(3) Öğrenciler her yarıyıl başında öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde ödeyerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmama mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.
(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık programı öğrencileri katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.
(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Ders saydırma/intibak

MADDE 18 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.
(2) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde dersin veya faaliyetin/uygulamanın tamamlanmasından sonra yüksek lisansta iki yarıyılı, doktorada dört yarıyılı geçmemiş olması kaydıyla daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar, yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan geçişlerde ise sadece doktora/sanatta yeterlikte alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

Kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,
ç) Öğrencinin tutukluluk hali,
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
f) İlgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.
(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla kayıt dondurarak yurt dışına giden öğrencilerin dil eğitimi aldığına dair belgelerle yurtdışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili enstitüye ibraz etmemeleri halinde bu süreler öğrenim sürelerine eklenmez.
(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise, bu hallerin süresi kadardır.
(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde katkı payı/öğretim ücreti yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.
İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde, enstitü ile ilişikleri kesilir.
(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.
(4) İlişiği kesilen öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü döneme ait ilgili Yönetmeliğin bir kopyası, kaydolduğu dönemde programında bulunan dersler ve diğer yükümlülüklerini gösteren belgeleri dosyasında saklanır.
Tebligat
MADDE 21 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin beyan ettikleri en son adresine veya öğrencinin elektronik posta adresine yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar
Müfredat, eğitim ve öğretim planları ile faaliyetleri

MADDE 22 – (1) Müfredat; diploma programına ait esaslar, dönemlere ait derslerin listesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim öğretim şart ve imkanları ile öğretim elemanı listesinden oluşur. Müfredat, Senato tarafından belirlenen forma göre ilgili enstitü tarafından düzenlenir, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.
(2) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS kredilik ders açılır. Öğrenci isterse, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.
(3) Açılacak dersler ve ders programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan en geç on beş gün önce öğrencilere duyurulur.
(4) Lisansüstü dersler bir yarıyıl süreli olup zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşur. Bir dersin teorik ve uygulama olmak üzere toplam kredi değeri 4 krediden fazla olamaz. Birinci öğretim programlarında zorunlu derslerin kredi toplamı, varsa enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler hariç, program düzeylerine göre istenen en az kredi miktarının %75’ini aşamaz. Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı derslerin alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.
(5) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Enstitüler arası dersler Senato kararıyla, enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler ilgili enstitü kurulu kararıyla kabul edilir. Ortak zorunlu derslerin toplam kredisi 3’ten ve AKTS kredisi 6’dan fazla olamaz. Bu dersler, lisansüstü programlarda belirtilen en az kredi miktarının ve ders sayısının hesabında dikkate alınmaz.
(6) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin tezli yüksek lisans programında verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi yüksek lisans programında almadıysa, bu dersi almakla yükümlüdür. Bu dersin kredisi 3 olup, AKTS karşılığı ilgili enstitü kurul kararı ile belirlenir.
(7) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir. Alınmış olan seçmeli derslerin tamamının da başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ders seçiminde, atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının görüşü alınır.
(8) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğrencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması, ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılabilir.
(9) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından yapılır.
(10) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Bu dersler, tez konusunun kabul edildiği tarihten itibaren öğretim üyesinin talebiyle açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve öğrenci sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans öğrencileri için en fazla üç saat; doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için tezli yüksek lisans programı olan alanlarda en fazla üç
saat, tezli yüksek lisans yapılmayan alanlarda en fazla altı saat uzmanlık alan dersi açabilir. Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.
(11) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kredisiz bir ders olup, öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(12) Tez, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yönelik olarak hazırlanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır. Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada bir saat danışmanlık saati belirler.
(13) Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, bu madde kapsamında yukarıdaki fıkralarda tanımlanmayan, ancak öğrencinin programı tamamlaması için gerekli olan faaliyetler/uygulamalardır. İstenmesi halinde tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, ders izlencelerinde belirtilerek değerlendirilir.

Danışman atama ilkeleri

MADDE 23 – (1) Anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıkları, öğrencilerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak danışman önerilerini ilgili yarıyıllarda enstitülere gönderir. Danışman ataması, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi danışmanı, ilgili programda ders veren ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından atanır.
(3) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl süreyle bir lisans/lisansüstü programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır.
(4) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veterinerlik alanlarındaki anabilim dalları hariç doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır.
(5) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Kredilendirme

MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Ders ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, yaklaşık 25 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.
(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS olarak kredilendirilir. AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için 24, uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere yüksek lisans tezi için toplam 60 ve doktora/sanatta yeterlik tezi için ise toplam 120 AKTS’dir.

Derslere devam

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en az olmak üzere, dersin teorik saatlerinde % 70, uygulamalı saatlerinde ise % 80’dir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır. Uzaktan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.
Başarının değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınav, kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Bir dersin dönem içi değerlendirmesinde, en az bir ara sınav ve/veya o dersin izlencesinde tanımlanan ve oranları belirtilen diğer etkinlikler dikkate alınır. Yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavının ders başarı notuna etki oranı %50’den az, %70’den fazla olamaz.
(2) Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.
(3) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları ders izlencesinde belirtilir ve ders alımından önce ilân edilir.
(4) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girerler. Yarıyıl sonunda bitirme sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler ise bütünleme sınavına girerler. Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.
(5) Seminer, dönem projesi, uzmanlık alan dersi, tez izleme raporları, varsa programın tamamlanması için yapılması gereken tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ile anasanat dalları programlarında tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınav, başarılı veya başarısız olarak; doktora tez önerisi, kabul veya red olarak; tezler ilk sınavda kabul, red veya düzeltme olarak, düzeltme verilen tezler kabul veya red olarak değerlendirilir.
(6) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı notu ve not dönüşümleri

MADDE 27 – (1) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.
(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.
(3) Bir lisansüstü dersinden başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu sınır ilgili enstitü kurulu kararı ile yükseltilebilir.
(4) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır. 100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.
(5) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
100’lük Not Aralığı 4’lük Not Harfli Not Yüksek Lisans Doktora
93-100 4,00 AA Mükemmel Mükemmel
87-92 3,50 BA Çok iyi Çok iyi
81-86 3,00 BB İyi İyi
75-80 2,50 CB Orta üstü Orta üstü
65-74 2,00 CC Orta Geçmez
56-64 1,50 DC Geçmez Geçmez
45-55 1,00 DD Geçmez Geçmez
00-44 0,00 FF Geçmez Geçmez
FD Devamsız Devamsız
B* Başarılı* Başarılı*
BZ* Başarısız* Başarısız*
M Muaf Muaf
(*) Seminer, tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi ve anasanat dalları tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınavlar gibi nota bağlı olmayan değerlendirmelerde kullanılır.
(6) İlgili dersin sorumlusu öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün içinde ilân eder.
(7) Ders başarı notları, not durum belgesinde (transkript) 4’lük ve harfli değerleri ile gösterilir.

Ders başarı notlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, ilânı takip eden üç iş günü içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır. İlgili enstitü müdürü, en az biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırır. Komisyondan gelen sonuç, üç iş günü içinde öğrenciye duyurulur.

Ders tekrarı

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri de alabilirler.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 30 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış öğrencilere ve lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Program süresi en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
(3) Programdaki yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerini lisans; doktora/sanatta yeterlik öğrencisi ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alır. Ancak, programda alınması gereken zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.
(4) Bilimsel hazırlık derslerinin yanında anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü programa ait yüksek lisansta 6 kredi ve karşılığı olan AKTS kredisi, doktorada ise 9 kredi ve karşılığı olan AKTS kredisini aşmayacak şekilde dersler de alınabilir. Bu şekilde alınan ve başarılı olunan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.
(5) Programdaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 30’dur. Bu programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz.
(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin, lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere, lisans derslerinden almış oldukları notlar lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı; dersler, seminer, tez çalışması, tez sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Anasanat dalları programlarında, ayrıca tez sınavı sonrası uygulamalı sınav yapılır.
Öğrenim süresi
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(3) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en az 85, YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavlardan en az 65 veya bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. Bu erken tez teslim koşullarını yerine getiremeyenler, en erken dördüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 33 – (1) Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, 23 üncü maddeye göre atanır.
(2) Tez danışmanının öğrenciyle beraber belirlediği tez konusu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığı tarafından enstitüye önerilir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep eder.
(3) Tez danışmanı ile tez konusu ve tez başlığı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Ders yükü ve tez

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21 krediden az 30 krediden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programında seminer dâhil tüm derslerden 60 AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 60’dır.
(2) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/ sanat dalı/program başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans dersleri ile ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden de seçilebilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.
(3) Lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere seçilen lisans derslerinden alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

Tez süreci

MADDE 35 – (1) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlaması gerekir.
Tezin sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışmanın, tezin senato tarafından belirlenmiş yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.
(2) Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dahilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Önerinin uygun bulunmaması halinde, tez jürisini ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere, üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite dışından olmak üzere, iki de yedek öğretim üyesi de belirlenir.
(4) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, üç iş günü içinde tezlerini yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın
süresi, 45 dakikadan az 90 dakikadan fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
(5) Sınavdan sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami süreyi aşmamak üzere, sınav tarihinden itibaren üç ay içinde gereken düzeltmeleri yapar ve tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya red kararı verir.
(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması halinde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(8) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yaptıkları tez çalışmalarının kabul edilmesinden sonra tez jürisi önünde uygulamalı sınava girerler. Uygulamalı sınav, tezin kabulünden sonra en geç beş iş günü içinde yapılır. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Uygulamalı sınav sonunda jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla başarılı veya başarısız kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Uygulamalı sınavda başarısız bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren iki ay içinde yeni bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(9) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarının uygulamalı sınavlarında, programların özelliğine göre ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onaylayacağı ve enstitü internet sayfasında ilan edeceği alanlarda sınav yapılır.

Diploma

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri yerine getiren öğrenciye üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezli yüksek lisans diploması verilir.
(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(3) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
(4) Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
Öğrenim süresi
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman ataması

MADDE 40 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, 23 üncü maddeye göre yapılır.

Ders yükü ve dönem projesi

MADDE 41 – (1) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir.
(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Değerlendirme, başarılı veya başarısız olarak yapılır.
(3) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu program başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan tezsiz yüksek lisans dersleri ile ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden de seçilebilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.
(4) Dönem projesi dersi konusu danışman tarafından birinci yarıyıl sonunda belirlenir ve ilgili enstitüye bildirilir.
(5) Konusu belirlenen öğrenci, dönem projesini hazırlayarak, en erken ikinci yarıyıl sonunda danışmanına ve ilgili enstitüye teslim eder.
(6) Öğrenci, danışmanının belirlediği tarihte projesini sunar. Sunum, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
(7) Dönem projesi dersi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve sonucu ilgili enstitüye bildirilir. Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız olması halinde, nedenlerini ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir.
Diploma

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte tezsiz yüksek lisans programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı
Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma; bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.
(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması, tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.
(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(4) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.
Öğrenim süresi
MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı
yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 46 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-22/1/2018-30309)
(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman ataması, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar 23 üncü maddeye göre yapılır.

Ders yükü ve tez

MADDE 47 – (1) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(2) Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir yıl süre ile atanır. Komite, anabilim/bilim dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş ve biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere iki yedek öğretim üyesi de önerilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Başarı notu 75 puan ve üzeridir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumunu değerlendirirken her bir jüri üyesinin verdiği notları ayrı ayrı dikkate alarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
(6) (Ek:RG-22/1/2018-30309) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü aşamalardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(7) (Ek:RG-22/1/2018-30309) Yeterlik sınavına giren öğrenciye, sınavda başarılı olması halinde danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının onayını alarak tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesinin belirlenerek en geç bir ay içerisinde oluşturulması gerektiği hususu enstitü tarafından yazı ile tebliğ edilir.
(8) (Ek:RG-22/1/2018-30309) İlgili anabilim dalı başkanlığı, öğrenci ve danışmanın da görüşlerini dikkate alarak belirleyeceği tez başlığı ve tez konusu ile tez izleme komitesini en geç bir ay içerisinde enstitüye önerir. Önerinin uygun bulunmaması hâlinde ilgili enstitü yönetim kurulu, değişiklik talep eder. Anabilim dalı başkanlığı değişiklik talebine uygun önerisini beş iş günü içerisinde enstitüye sunar. Öneri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi hâlinde kesinleşir. Öğrencinin geçerli bir mazereti olmaksızın danışmanı ile bu fıkrada belirtilen tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesi oluşturulması konularında iletişim kurmaması nedeniyle tez önerisi savunmasının altı ay içinde yapılamaması durumunda öğrenci tez önerisini savunmamış sayılır ve 49 uncu maddenin altıncı fıkrası hükmü uygulanır.

Tez süreci

MADDE 49 – (Değişik:RG-22/1/2018-30309)
(1) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
(3) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine imza karşılığı dağıtır ve imzaların bulunduğu belgeyi sözlü savunmadan önce enstitüye teslim eder.
(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın üçüncü fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
(7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, bu tarihten itibaren tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında, tez izleme komitesi tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci tez izleme komitesine, tez önerisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildikten altı ay sonra birinci tez izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise izleyen tez izleme raporlarını, toplantı tarihinden bir ay önce yazılı olarak sunar ve sözlü olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.
(8) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide
yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Tezin sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışmanın, tezin Enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili Enstitüye bildirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını Enstitüye teslim eder.
(2) Tezin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun ilgili enstitüye sunulmuş olması gerekir.
(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere iki de yedek üye belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(4) Öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce tezini, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltilmiş tezini danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dahilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(5) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
(6) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(7) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde; aynı adlı veya enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması koşuluyla, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte doktora programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan doktora diploması verilir.
(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(3) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
(4) Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir programdır.
(2) Sanatta yeterlik programı; dersler, seminer, tez çalışması, varsa tez konusu ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, proje çalışması, tez sınavı, uygulamalı sınav ve diğer tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

Öğrenim süresi

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 54 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusu ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep eder. Tez danışmanı ile tez konusu ve tez başlığı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman ataması, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar 23 üncü maddeye göre yapılır.

Ders yükü ve tez

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(3) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.

Tez/Sanatta Yeterlik süreci

MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebilmeleri için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya kişisel bir etkinlik (dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje uygulamaları gibi) yapmış olması ön şart olarak
aranır. Söz konusu yayında tez danışmanları ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Tez/Sanatta Yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 57 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışmanın, tezin Enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili Enstitüye bildirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını Enstitüye teslim eder.
(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dahilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Varsa, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(4) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Tez jürisi, ilgili programın özelliğine göre öğrenciden, ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onaylayacağı ve enstitü internet sayfasında ilan edilen alanlarda performans yapmalarını ister ve bu performansı değerlendirmeye alır. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
(5) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(6) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde aynı adlı veya enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması koşuluyla gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması verilir.
(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(3) (Değişik:RG-22/1/2018-30309) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
(4) Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Engelli öğrenciler

MADDE 59 – (1) Üniversite yönetim kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık

MADDE 60 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Bazı sınavların geçerlik süreleri

MADDE 61 – (1) Lisansüstü programlara kabul koşullarında yer alan merkezi ve eşdeğeri sınavların geçerlik süreleri kendi geçerlik süreleriyle sınırlıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 63 – (1) 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(3) 49 uncu maddenin dokuzuncu fıkrası ile 56 ncı maddenin ikinci fıkrası, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-22/1/2018-30309)
(1) 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ve öncesinde enstitüye kayıtlı olup danışman atanmaması, tez konusu ve tez başlığı belirlenmemesi, tez izleme komitesi kurulmaması nedenleriyle tez önerisi savunması yapamamış ve bu sebeple kaydı silinenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde enstitü müdürlüklerine şahsen başvurarak 46, 47, 48 ve 49 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılmasını talep edebilir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan öğrencilerin, bu Yönetmelikte düzenlenen sürelerin geçmiş olması hâlinde enstitü ile ilişikleri kesilir.
(2) Kendilerine tebligat yapıldığı halde danışmanı ile irtibata geçerek tez konusu belirlemedikleri veya tez önerisi savunmadıkları için kayıtları silinen öğrenciler birinci fıkra hükmünden yararlanamaz.
Yürürlük
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
TarihiSayısı
8/9/1629825
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
122/1/201830309
2