Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan ÖrneğiBALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ: BULGARİSTAN ÖRNEĞİ

TURKISH CULTURE IN THE BALKANS: CASE OF BULGARIA

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU / INTERNATIONAL SYMPOSIUM

27 EYLÜL (SEPTEMBER)-1 EKİM (OCTOBER) 2018 / İSTANBULSempozyum Hakkında /About The Symposium

Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

Bilim Kurulu / Scientific Board

Önemli Tarihler / Important Dates

Katılım Formu / Participation Form

Bildiri Özeti / Abstracts

Bildiri Metni / Manuscript

İletişim Bilgileri / Contact Information

Sempozyumda Sunulacak Bildiriler / Papers To Be Presented In Symposium


Posta Adresi / Postal Address:

İstanbul Üniversitesi,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,

Süleymaniye Cad.Takvimhane Sk. No: 19 Kat: 4

Beyazıt/İSTANBUL

Tel: 0212 440 00 00 (Dahili/Internal: 10437/11955)

Faks / Fax: 0212 440 03 45

E-Mail: ata.enst@istanbul.edu.tr

SEMPOZYUM HAKKINDA


Bilindiği üzere; Balkanlar, birçok milletin, inancın ve kültürün bir arada yaşadığı bir coğrafyadır. Bu bölgedeki kültürel etkileşim de dünya üzerinde hiçbir yerde olmadığı kadar yoğundur. Müziklerin, yemeklerin, halk oyunlarının, ağıtların, özel günlere ait adetlerin, giysilerin ve deyişlerin böylesi ortak unsurlar içerdiği başka bir coğrafya, sanırız ki mevcut değildir. Bir gökkuşağını andırırcasına renkli ve zengin bu kültürü oluşturan renklerden biri de Türklerdir. Her ne kadar çatışmalar ve göçler neticesinde Balkanlar’daki Türk nüfusu büyük oranda erimişse de, hemen hemen tüm bölge ülkelerinde Türk varlığının ve kültürünün izleri süregelmektedir. Günümüz Balkan coğrafyasında devlet ve milletlerin barış ve dayanışma içinde iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmesi bölge ve dünya barışı için de çok önemlidir.


Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ve İstanbul Türk Ocağı’nın işbirliği ile “Balkanlar’da Türk Kültürü” ana başlığı altında bir uluslararası sempozyum serisi düzenlenmekte ve bu seri bünyesinde her sene Balkan coğrafyasında Türk nüfusun yoğun olarak bulunduğu bir ülke ele alınmaktadır.


Serinin 2018 yılında ele alacağı ülke de bu sebepten Bulgaristan olarak belirlenmiştir. 27 Eylül-01 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Balkanlar’da Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği” adlı uluslararası sempozyumda bölgedeki Türk kültür öğeleri çeşitli başlıklar altında ele alınacaktır.


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
ABOUT THE SYMPOSIUM


As is known; The Balkans is a geography where many nations, beliefs and cultures live together. The cultural interaction in this region is also more intense than anywhere else in the world. We think, there is not another geography where music, foods, folk dances, elegies, customs of special days, clothes and sayings contain such common elements. Reminiscent of a rainbow, one of the colors creating this colorful and rich culture is the Turks. Although the Turkish population in the Balkans melted to a large extent as a result of conflicts and migrations, traces of Turkish presence and culture have continued in almost all the countries of the region. The development of good neighborly relations by the states and nations in peace and solidarity in today’s Balkan geography is also very important for regional and world peace.


In this context, a series of international symposiums are organized under the title of “Turkish Culture in the Balkans” by the collaboration of the Istanbul University Institute of Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution and Istanbul Turkish Hearth and a country in the Balkan region where there is a dense Turkish population is addressed within these series.


The country which the series will handle in 2018 is thus determined as Bulgaria. At the international symposium entitled “Turkish Culture in the Balkans: Case of Bulgaria”, which will be held on 27 September-01 October 2018, Turkish cultural elements in the region will be discussed under various topics.
SYMPOSIUM ORGANIZING COMMITTEE


DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEEProf. Dr. Cezmi ERASLAN (Eş Başkan)

Dr. Cezmi BAYRAM (Eş Başkan)

Prof. Dr. Mustafa BUDAK    

Prof. Dr. Halil BAL                                              

Doç. Dr. Önder KOCATÜRK

Doç. Dr. Fatih M. SANCAKTAR

Doç. Dr. Ökkeş Kürşad KARACAGİL

Dr. Öğr. Üyesi Yakup AHBAB

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ

Araş. Gör. Dr. Filiz FERHATOĞLU SEKRETERYA / SECRETERIAT 


Arş. Gör. Duygu SAYGIN  

Arş. Gör. Umut DERE
BİLİM KURULU / SCIENTIFIC BOARD


Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi / Türkiye)

Dr. Cezmi BAYRAM (Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı / Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Halil BAL (İstanbul Üniversitesi / Türkiye) 

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU(Yıldız Teknik Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr. Yordanka BIBINA (Bulgaristan Bilimler Akademisi / Bulgaristan)

Doç. Dr. Magdalena ELCHINOVA (Yeni Bulgar Üniversitesi / Bulgaristan)

Doç. Dr. Önder KOCATÜRK (İstanbul Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr. Aşkın KOYUNCU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR (İstanbul Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr. Veneta YANKOVA (Şumnu Üniversitesi / Bulgaristan)

Dr. Öğr. Üyesi Harun BEKİR (Plovdiv Üniversitesi / Bulgaristan)

Dr. Öğr. Üyesi Nevriye CHUFADAR (Şumnu Üniversitesi / Bulgaristan)

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM (İstanbul Üniversitesi / Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU (İstanbul Üniversitesi / Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ (İstanbul Üniversitesi / Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Sadriye GÜNEŞ  (İstanbul Üniversitesi / Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Vejdi HASAN (Şumnu Üniversitesi / Bulgaristan)

Dr. Öğr. Üyesi Embiye KAZIMOVA (Şumnu Üniversitesi / Bulgaristan)

Dr. Öğr. Üyesi Memiş MERDAN (Şumnu Üniversitesi / Bulgaristan)

ÖNEMLİ TARİHLER


01 Haziran 2018                                Bildiri Özetlerinin Ulaştırılma Tarihi

15 Haziran 2018                                Kabul Edilen Özetlerin Bildirim Tarihi

03 Eylül 2018                                    Bildiri Tam Metninin Ulaştırılma Tarihi

27 Eylül-1 Ekim 2018                        Sempozyum Tarihi


IMPORTANT DATES

01 June 2018                                      Delivery Date for Paper Abstracts

15 June 2018                                      Declaration Date for Accepted Abstracts

03 September 2018                            Delivery Date for Full Text of Paper

27 September-01 October 2018         Symposium Date

BİLDİRİ ÖZETİ

Bildiri özeti “Katılım Formu”nda yer almalı ve form eksiksiz doldurulmalıdır. Teklif edilecek bildiri özetinde amaç ve hangi kaynaklardan yararlanıldığı belirtilmeli, içerik hakkında 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde bilgi verilmelidir.

ABSTRACT

The abstract must be included to the "Participation Form" and the form must be filled out completely. The offered abstracts must not exceed 300 words. At the abstract the aim and the resources must be noted.

BİLDİRİ METNİ

Bildiri metninin hazırlanmasında, enstitümüz yayın organı “Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları” dergisi yazım kuralları uygulanacaktır. Bildiriler Türkçe ve İngilizce, en fazla 20 sayfa olacak şekilde hazırlanacaktır.

 MANUSCRIPT


In the preparation of the manuscript, author guidelines of the institute’s journal of “Recent Period Turkish Studies” are valid. Manuscripts should be prepared in Turkish or English, which will be 20 pages at most.


[Click for Author Guidelines]

İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT INFORMATION

                       

Posta Adresi / Postal Address:

İstanbul Üniversitesi,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,

Süleymaniye Cad. Takvimhane Sok. No: 19 Kat:4

Beyazıt/İSTANBUL 

Telefon / Phone:        0212 440 00 00


Arş. Gör. Duygu SAYGIN   Dahili/Internal: 10437

Arş. Gör. Umut DERE          Dahili/Internal: 11955

Faks / Fax:                0212 440 03 45

E-posta / E-mail:       ata.enst@istanbul.edu.tr

BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ: BULGARİSTAN ÖRNEĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

27 EYLÜL-01 EKİM 2018 / İSTANBUL

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER1. Prof. Dr. Müzeyyen BUTTANRI (Eskişehir/Türkiye)

“Bulgaristan Göçmeni Aydınlarımızın Anı Kitaplarında Bulgaristan’daki Türkler Arasında Yaşayan Türk Kültürü Unsurları”

2. Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR – Prof. Dr. Levent KAYAPINAR (Tekirdağ/Türkiye)

“Eski Zağra, Yenice-i Zağra ve Akçe Kızanlık Bölgesinin Fethi ve Türk Varlığının Oluşması”

3. Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU (Antalya/Türkiye)

“Bir Marşın Balkan-Türk Varyantına Dair ya da ‘Anne İzmir Nerde, Atina Nerde…’”

4. Prof. Dr. Arzu TERZİ (İstanbul/Türkiye)

“Bulgar Prenslerine Uygulanan Osmanlı Devlet Protokolü”

5. Doç. Dr. Yordanka BİBİNA – Öğr. Gör. Menent ŞUKRİEVA (Sofya/Bulgaristan)

“Bulgaristan’da Cihan Pehlivanı Koca Yusuf’un Heykelini Yapan Heykeltıraş: Behçet Danacı”

6. Doç. Dr. Önder KOCATÜRK (İstanbul/Türkiye)

“Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kırcaali’den Kesitler (1885-1918)”

7. Doç. Dr. Meryem SALİM-AHMED (Şumnu/Bulgaristan)

“Kuzeydoğu Bulgaristan Kaynaklı Bir Cönk Üzerine İnceleme”

8. Doç. Dr. Veneta YANKOVA  (Şumnu/Bulgaristan)

“The Turkish Culture in North-Eastern Bulgaria in the 30s of the 20th Century (Ethnological Notes)”

9. Dr. Öğr. Üyesi Gülberk BİLECİK (İstanbul/Türkiye)

“Bulgaristan’da Yedigen Türbeler”

10. Dr. Öğr. Üyesi Nevriye ÇUFADAR (Şumnu/Bulgaristan)

“Eski Cuma (Tırgovişte) Yöresi Çeyiz Ürünlerinde Süslemelerin Sözsüz İletişimsel Anlamı ve Değeri”

11. Dr. Öğr. Üyesi Müjgan DENİZ (İstanbul/Türkiye)

“Bulgaristan’dan Türk Göçleri Sonrası Türkiye’de ve Bulgaristan’da Şekillenen Sosyo-Ekonomik Duruma Tarihsel Bir Bakış”

12. Dr. Öğr. Üyesi İvelina EFTİMOVA - Dr. Öğr. Üyesi Memiş MERDAN (Şumnu/Bulgaristan)

“Komünist Partisi İdeolojisi ile Realite Arasında – Razgrad Basınında ‘Öteki’”

13. Dr. Öğr. Üyesi Sadriye GÜNEŞ (İstanbul/Türkiye)

 “Bulgarca Deyimlerde Yer Alan Türkçe Sözcüklerin Biçimbilimsel ve Anlambilimsel Analizi”

14. Dr. Öğr. Üyesi Vejdi HASAN (Şumnu/Bulgaristan)

“Hoşgörü Dergisi’nin Bulgaristan Türk Kültürüne Katkısı”

15. Dr. Öğr. Üyesi Atilla JORMA (Ardahan/Türkiye)

“Bulgaristan’da Türkçe Roman”

16. Dr. Öğr. Üyesi Nuri KORKMAZ (Bursa/Türkiye)

“Soğuk Savaş Yıllarında Bulgaristan’daki Türk Kültürü ve Komünistlerin Türk Kültürüne Yönelik Saldırıları”

17. Dr. Öğr. Üyesi Embie KYAZİMOVA (Şumnu/Bulgaristan)

“Bulgaristan’da Taş Kesilme Motifi ve Efsaneler”

18. Dr. Öğr. Üyesi H. Baha ÖZTUNÇ (Tokat/Türkiye)

“Rumeli’de Bir Türk Şehri Nevrekop ve Nevrekop Panayırı”

19. Dr. Öğr. Üyesi Bülent YILDIRIM (Edirne/Türkiye)

“Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin Bulgaristan Türkleri Politikası”

20. Araş. Gör. Dr. Filiz FERHATOĞLU (İstanbul/Türkiye)

Razgrad'ın Ezerçe Köyünde Bayram Adetleri”

21. Araş. Gör. Muhammed TAĞ (Edirne/Türkiye)

“Türkçe Konuşan Müslüman Romanları Türk-İslam Kültüründen Uzaklaştırmaya Yönelik Bulgar Politikaları”

22. Öğr. Gör. Dr. Neval KONUK HALAÇOĞLU (Ankara/Türkiye)

“Bulgaristan’da Gizlenen İki Osmanlı Mimari Mirası: Doğu Rumeli Konağı ile Sofya Hükümet Konağı”

23. Öğr. Gör. Bülent KIRCALI  (Şumnu/Bulgaristan)

“Bulgaristan’ın Çereşa Köyü (Kokar İçme) Türk Ağzı Biçim Özellikleri Üzerine”

24. Semra AHMED (Sofya/Bulgaristan)

“Pravadi İstikbal Halk Kültürevi-Bir Kadınlar Krallığı”

25. Soner AHMED (Sofya/Bulgaristan)

“Bulgaristan Türk Kültürünün Bir İncisi: Şumnu Türk Tiyatrosu (1952-1985)”

26. Vedat Sabri AHMED (Sofya/Bulgaristan)

“Nüvvab Medresesinin Bulgaristan Türklerinin Kimliğinin Korunmasındaki Yeri”

27. Mehmet TÜRKER (İstanbul/Türkiye)

“Doğu Rodoplar’da Konuşulan Türkçe’nin Bir Örneği-Sindelli Köyü”

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ:

BULGARİSTAN ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU27-28     Eylül 2018 İstanbul / 29 Eylül-1 Ekim 2018 Bulgaristan

27 EYLÜL 2018


Esenyurt Belediyesi Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi

Kıraç Toplantı Salonu


AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI                                        (10:00-11:00)


Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Türk Ocağı Başkanı Dr. Cezmi BAYRAM

İstanbul Üniversitesi AİİTE Müdürü Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat ALATEPE

Protokol Konuşmaları


FİLİBE OTURUMU                                                                                 (11:00-12:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR – Prof. Dr. Levent KAYAPINAR (Türkiye)

“Eski Zağra, Yenice-i Zağra ve Akçe Kızanlık Bölgesinin Fethi ve Türk Varlığının Oluşması”

Vedat Sabri AHMED (Bulgaristan)

“Nüvvab Medresesinin Bulgaristan Türklerinin Kimliğinin Korunmasındaki Yeri”

Prof. Dr. Müzeyyen BUTTANRI (Türkiye)

“Bulgaristan Göçmeni Aydınlarımızın Anı Kitaplarında Bulgaristan’daki Türkler Arasında Yaşayan Türk Kültürü Unsurları”

                                                                                             

                                                                                                                                                                  Yemek Arası: (12:00-14:30)
27 EYLÜL 2018

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul OdasıPLEVNE OTURUMU                                                                              (14:30-15:45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa BUDAK

Prof. Dr. Arzu TERZİ (Türkiye)

“Bulgar Prenslerine Uygulanan Osmanlı Devlet Protokolü”

Öğr. Gör. Dr. Neval KONUK HALAÇOĞLU (Türkiye)

“Bulgaristan’da Gizlenen İki Osmanlı Mimari Mirası: Doğu Rumeli Konağı ile Sofya Hükümet Konağı”

Doç. Dr. Önder KOCATÜRK (Türkiye)

“Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kırcaali’den Kesitler (1885-1918)”

Dr. Öğr. Üyesi Bülent YILDIRIM (Türkiye)

“Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin Bulgaristan Türkleri Politikası”

                               Çay Arası:     (15:45-16:00)RAZGRAD OTURUMU                                                                          (16:00-17:15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil BAL

Dr. Öğr. Üyesi Nuri KORKMAZ (Türkiye)

“Soğuk Savaş Yıllarında Bulgaristan’daki Türk Kültürü ve Komünistlerin Türk Kültürüne Yönelik Saldırıları”

Dr. Öğr. Üyesi İvelina EFTİMOVA - Dr. Öğr. Üyesi Memiş MERDAN (Bulgaristan)

“Komünist Partisi İdeolojisi ile Realite Arasında – Razgrad Basınında ‘Öteki’”

Araş. Gör. Muhammed TAĞ (Türkiye)

“Türkçe Konuşan Müslüman Romanları Türk-İslam Kültüründen Uzaklaştırmaya Yönelik Bulgar Politikaları”

Dr. Öğr. Üyesi Müjgan DENİZ (Türkiye)

“Bulgaristan’dan Türk Göçleri Sonrası Türkiye’de ve Bulgaristan’da Şekillenen Sosyo-Ekonomik Duruma Tarihsel Bir Bakış”
28 EYLÜL 2018

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası


ŞUMNU OTURUMU                                                                                (09:30-10:45)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatih M. SANCAKTAR

Doç. Dr. Veneta YANKOVA  (Bulgaristan)

“The Turkish Culture in North-Eastern Bulgaria in the 30s of the 20th Century (Ethnological Notes)”

Doç. Dr. Meryem SALİM-AHMED (Bulgaristan)

“Kuzeydoğu Bulgaristan Kaynaklı Bir Cönk Üzerine İnceleme”

Dr. Öğr. Üyesi Atilla JORMA (Türkiye)

“Bulgaristan’da Türkçe Roman”

Dr. Öğr. Üyesi Vejdi HASAN (Bulgaristan)

“Hoşgörü Dergisi’nin Bulgaristan Türk Kültürüne Katkısı”

                             Çay Arası:     (10:45-11:00)


KIRCAALİ OTURUMU                                                                          (11:00-12:15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müzeyyen BUTTANRI

Mehmet TÜRKER (Türkiye)

“Doğu Rodoplar’da Konuşulan Türkçe’nin Bir Örneği-Sindelli Köyü”

Dr. Öğr. Üyesi Sadriye GÜNEŞ (Türkiye)

 “Bulgarca Deyimlerde Yer Alan Türkçe Sözcüklerin Biçimbilimsel ve Anlambilimsel Analizi”

Soner AHMED (Bulgaristan)

“Bulgaristan Türk Kültürünün Bir İncisi: Şumnu Türk Tiyatrosu (1952-1985)”

Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU (Türkiye)

“Bir Marşın Balkan-Türk Varyantına Dair ya da ‘Anne İzmir Nerde, Atina Nerde…’”


                                 Yemek Arası:            (12:15-13:30)


ESKİ CUMA OTURUMU                                                                        (13:30-14:45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent KAYAPINAR

Dr. Öğr. Üyesi Nevriye ÇUFADAR (Bulgaristan)

“Eski Cuma (Tırgovişte) Yöresi Çeyiz Ürünlerinde Süslemelerin Sözsüz İletişimsel Anlamı ve Değeri”

Araş. Gör. Dr. Filiz FERHATOĞLU (Türkiye)

“Razgrad'ın Ezerçe Köyünde Bayram Adetleri”

Semra AHMED (Bulgaristan)

“Pravadi İstikbal Halk Kültürevi-Bir Kadınlar Krallığı”

Dr. Öğr. Üyesi H. Baha ÖZTUNÇ (Türkiye)

“Rumeli’de Bir Türk Şehri Nevrekop ve Nevrekop Panayırı”

                         Çay Arası:     (14:45-15:00)HASKÖY OTURUMU                                                                              (15:00-16:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu TERZİ

Dr. Öğr. Üyesi Embiye KAZİMOVA (Bulgaristan)

“Bulgaristan’da Taş Kesilme Motifi ve Efsaneler”

Dr. Öğr. Üyesi Gülberk BİLECİK (Türkiye)

“Bulgaristan’da Yedigen Türbeler”

Doç. Dr. Yordanka BİBİNA – Öğr. Gör. Menent ŞUKRİEVA (Bulgaristan)

“Bulgaristan’da Cihan Pehlivanı Koca Yusuf’un Heykelini Yapan Heykeltıraş: Behçet Danacı”


DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ                                                      (16:00-17:00)