SEMPOZYUM: “Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya”

(“Turkish Culture in Balkans”)

Tarih: 27-30 Nisan 2017
Yer: İstanbul – Batı Trakya

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ: BATI TRAKYA
TURKISH CULTURE IN THE BALKANS

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU / INTERNATIONAL SYMPOSIUM

27-30 NİSAN (APRIL) 2017 / İSTANBUL

Sempozyum Hakkında

Balkanlar yaklaşık beş yüzyıl Osmanlı Devleti egemenliğinde kalmakla birlikte, bölgedeki Türk varlığı daha da eskilere dayanmaktadır. Fransız Devrimi sonrası dünyayı saran milliyetçilik akımı Balkanlı unsurları da etkilemiş ve bölge huzurunu sarsmıştır. İsyanlar ve savaşlar neticesinde başlayan çözülme, Balkan Savaşları ile tamamlanmıştır. Her ne kadar çatışma ve göçler neticesinde Balkanlardaki Türk nüfusu büyük oranda erimişse de, hemen hemen tüm bölge ülkelerinde Türk varlığının ve kültürünün izleri süregelmektedir.

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi’nin 27-30 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirecekleri “Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya” isimli uluslararası sempozyumda bölgedeki Türk kültür öğeleri çeşitli başlıklar altında ele alınacaktır. Sunulan bildirilerin kitap olarak yayınlanacağı sempozyumumuza bir bildiri ile katılımınız bizleri sevindirecektir.

                                                                                                           Sempozyum Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (Başkan)

Pervin HAYRULLAH

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

Doç. Dr. Fatih M. SANCAKTAR

Doç. Dr. Önder KOCATÜRK

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ

Yrd. Doç. Dr. Kürşad KARACAGİL

Yrd. Doç. Dr. Yakup AHBAB


Bilim Kurulu / Scientific Board

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Emine NASKALİ (Emekli/Marmara Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Heath LOWRY (Bahçeşehir Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB ETU/Türkiye)

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)

Doç. Dr. Önder KOCATÜRK (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)

Doç. Dr. Vemund AARBAKKE (Aristoteles Üniversitesi/Yunanistan)

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Neriman HACISALİHOĞLU (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Harun BEKİR (Plovdiv Üniversitesi/Bulgaristan)

Yrd. Doç. Dr. Memiş MERDAN (Şumen Üniversitesi/Bulgaristan)

Dr. Cezmi BAYRAM (Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı)

Sabiha TANSUĞ

Galip GALİP

Fevzi ALİ


Önemli Tarihler

01 Mart 2017 Bildiri özetlerinin ulaştırılma tarihi

20 Nisan 2017 Bildiri tam metninin ulaştırılma tarihi

27-30 Nisan 2017 Sempozyum tarihi


Katılım Formu


Bildiri Özeti

Bildiri özeti “Katılım Formu”nda yer almalı ve form eksiksiz doldurulmalıdır. Teklif edilecek bildiri özetinde amaç ve hangi kaynaklardan yararlanıldığı belirtilmeli, içerik hakkında 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde bilgi verilmelidir.

Bildiri Metni


Bildiri metninin hazırlanmasında, enstitümüz yayın organı “Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları” dergisi yazım kuralları uygulanacaktır. Bildiriler Türkçe ve İngilizce, en fazla 20 sayfa olacak şekilde hazırlanacaktır.

Yazım Kuralları

İletişim Bilgileri / Contact Information

Arş. Gör. / Res. Assist. Duygu SAYGIN
duygu.saygin@istanbul.edu.tr

Arş. Gör. / Res. Assist. Umut DERE
umutdere@istanbul.edu.tr

Posta Adresi / Postal Address:

İstanbul Üniversitesi,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,

Süleymaniye Cad. Takvimhane Sok. No: 19 Kat:4

Beyazıt/İSTANBUL

Faks / Fax: 0212 440 03 45

Telefon / Phone (Acil/Emergency): (Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Nilüfer ERDEM) 0542 633 56 16Sempozyumda Sunulacak Bildiriler / Papers To Be Presented In Symposium


 
1. Prof. Dr. Mahir Aydın
“Gümülcine Mülkiye İdadisi”

2. Prof. Dr. Hikmet Öksüz
“Batı Trakya Türk Basınında Trakya Gazetesi”

3. Prof. Dr. Yusuf Sarınay
“Batı Trakya Türklerinin Hukuki Statüsü ve Vakıflar”

4. Doç. Dr. Bayram Durbilmez
“Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Unsurlar”

5. Doç. Dr. Murat Kacıroğlu
“Batı Trakyalı Bir Romancı: Mehmet Arif (Kemal Şevket Batıbey) ve Romanlarında Batı Trakya’nın Yakın Tarihi”

6. Doç. Dr. Hatice Oruç / Araş. Gör. Abdullah Zararsız
“1455 Tarihli İcmal Tahrir Defterlerine Göre Gümülcine”

7. Doç. Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü
“Yerli – Yabancı Seyyahlar Nazarından Batı Trakya Türkleri Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme”

8. Doç. Dr. Haşim Şahin
“Fetih ve İskân: Seyyid Ali Sultan’ın Batı Trakya’daki Faaliyetleri”

9. Yrd. Doç. Dr. Halim Çavuşoğlu
“Rodoplar Bölgesinin Sosyo-Kültürel Yapısı”

10. Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Erdem
“Efemera Ürünlerin Işığında 1920’lerin Gümülcine’sinde Bir Genç: Gayrimümadillerin Fotoğrafçısı Ahmet Mehmet (Hamdi)”

11. Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özden
“Genel Hatlarıyla Batı Trakya Gümülcine Ağzına Bir Bakış”

12. Yrd. Doç. Dr. Cengiz Parlak
“Defterdar Ahmet Efendi Vakfının Gümülcine’deki Mülkleri (17. Yüzyıldan 20. Yüzyılın İlk Çeyreğine Kadar”

13. Öğr. Gör. Dr. Neval Konuk
“Dedeağaç, Ferecik, Gümülcine ve İskeçe Osmanlı Hükümet Konaklarında İdeoloji, Erk ve Mekan”

14. Dr. Hüseyin Bostancı
“Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığında Din Eğitimi”

15. Fehim Ahmet
“Batı Trakya’da Sosyal Hayatta Türk İslam Kültürünün Rolü”

16. Rahmi Ali
“Batı Trakya Türk Azınlığında Edebiyat”

17. İbrahim Baltalı
“Batı Trakya’da Dergâhlar ve Tekkeler”

18. İlknur Halil
“Batı Trakya’da Beslenme Kültürü ve Geleneksel Batı Trakya Türk Mutfağı”

19. Koray Hasan
“Batı Trakya’da Tarihi Seçek ve Alantepe Yağlı Güreşleri”

20. Mehmet İmamoğlu
“Yunanistan’da Müftülerin Seçiminde Yapılan Haksızlıklar”

21. Sabriye Kasım Delioğlu
“Gönlümüzdeki İskeçe”

22. Hüseyin Mehmet
“Bitmeyen Çocukluk Serüveni: Batı Trakya Türklerinde Çocuk Dergileri ve Dergiciliği”

23. Mümin Mümin
“Batı Trakya Türklerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm Adetleri”

24. Sevinç Şerifoğlu
“İskeçe Ova Bölgesinde Yaşam, Düğün ve Doğum Gelenekleri”

25. Sabiha Tansuğ
“Batı Trakya Kadın Başlıkları ve Gelin Hotozları”

26. Mehmet Türker
“Rodoplar’da Bir Türk Köyü: Sindelli”