Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları (YADTA) Cilt/Volume:16, Yıl/Year:2017/2, Sayı/Issue:32

Jenerik Dosyası ve İçindekiler

Editörden Mektup
Cezmi ERASLAN

MAKALELER

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Makedanya’da Yunan Zulmü ve  Osmanlı Devleti’nin Tavrı
The Greek Persecution in Macedonia before the First World War and the Attitude of the Ottoman Empire
Mustafa BUDAK

Türk Siyasî Tarihinde Askerî Müdahalelere Bir Örnek: Demokrat Partililere Siyasî Haklarının İadesi Meselesi ve 14-21 Mayıs 1969 Buhranı 
An Example to Military İnterventions in Turkish Political History: The Issue of  The Restoration of Political Rights to Democrat Party Members and the Crisis of 14-21 1969 
Erdal YILMAZ 

27 Mayıs 1960 Darbesi’nin Edirne’deki Yansımaları ve DP Edirne Milletvekillerinin İfadeleri 
Reflections of 27 May 1960 Coup in Edirne and Testimonies of DP Deputies  
Işıl TUNA 

CHP İktidarında Türk Balıkçılık Sektörüne Yönelik Faaliyetler (1923 – 1950)
Activities Related with the Turkish Fishery Sector during CHP Government (1923-1950)
Serkan TUNA

Belgeler Işığında Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Closure of Dervish Lodges and Shrines in the Light of Documents 
Cem APAYDIN

Çeviriler / Translations

Çok Yönlü Bir Karamanlıca Dergide “Terakki” Anlayışı
Perception of “Progress” in a Versatile Karamanli Journal ”
Eray Konya

 

icon-pdfSayı: 32’i görmek için buraya tıklayınız.