Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
Cilt/Volume: 14, Yıl/Year: 2015/1-2, Sayı/ISSUE: 27-28
100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve
Küresel Sonuçları
Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Özel Sayısı

Editörden Mektup
Cezmi ERASLAN

 

MAKALELER

İstanbul’un Savunmasında Çanakkale’nin Stratejik Yeri
Strategic Location of Dardanelles for the Defense of Istanbul
Cezmi ERASLAN

Kurmay Subay Metaksas’ın Çanakkale Harekâtı ve Olası Türk-Yunan Savaşı ile İlgili İncelemeleri
Studies of Staff Officer Metaxas about the Gallipoli Campaign and a Possible Turco-Greek War
Nilüfer ERDEM

Gelibolu Harekâtı ve Bulgarların Savaşa Girişi
The Gallipoli Operation and Bulgarians’ Entry into the War
Dimitar MİNCHEV

Birinci Dünya Savaşı ve Bulgaristan’ın Uğradığı İkinci Ulusal Buhran
The First World War and Bulgaria’s Second National Depression
Cengiz HAKOV

Birinci Dünya Savaşı Süresince Yunanistan’da Yaşanan Siyasî Kutuplaşma ve İç Çatışma: Kasım Olayları
Political Polarization and Internal Conflict in Greece during the First World War: November Events
Esra ÖZSÜER

Rus Arşiv Belgelerinde Ermeni Tehcirinin Gerekçeleri
Reasons for the Armenian Deportation in Russian Archival Documents
Mehmet PERİNÇEK

Birinci Dünya Savaşı’nın Kırım Tatarları Tarafından Kurtuluş Vesilesi Olarak Görülmesi ve Faaliyetleri
The First World War Seen by Crimean Tatars as an Opportunity for Salvation and their Activities
Kemal GURULKAN

Küresel Savaşın Uluslara Yansımaları
Reflections of the Global War on Nations
Cüneyt AKALIN

Çanakkale Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Sivil Hedeflere Yönelik Saldırıları
The Allied Powers’ Attacks against Civilian Targets during the Gallipoli Campaign

Necdet HAYTA- Togay S. BİRDURAK

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Çanakkale Savaşı’nda İngiltere’nin Hukuka Aykırı Savaşma Örnekleri ve Buna Karşı Osmanlı İmparatorluğu’nun Tepkisi
The Unlawful Samples of Warfare by Britain during the Gallipoli War and the Ottoman Reaction against it according to the Ottoman Archival Documents
Tülay ALİM BARAN

Çanakkale Savaşlarının Ulusal ve Uluslararası Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the National and International Consequenses of the Gallipoli Campaign
Ömer TURAN

Çanakkale’yi Anmak: Yıldönümlerinde 18 Mart Zafer Kutlamaları(1950-1960)
Commemorating Çanakkale: Victory Celebrations of 18 March in the Anniversaries (1950-1960)

Mesut ÇAPA

Büyük Harpte Makedonya Cephesi’nde Osmanlı Ordusu
Ottoman Army in the Macedonian Front during the Great War

Zekeriya TÜRKMEN

Çanakkale Savaşlarından Makedonya Cephesi’ne; Balkanlarda Politik Denklem(1914-1918)
From the Gallipoli Campaign to the Macedonian Front; Political Equation in the Balkans (1914-1918)
Barış METİN

Urai Dezsö, Makedonya’da Macar Savaş Muhabiri
Urai Dezsö, Hungarian War Correspondent in Macedonia
Lajos NEGYESİ

Çanakkale Muharebelerinin Askeri Harekât Yönünden Değerlendirilmesi ve Sonuçları
The Evaluation of Gallipoli Campaign in terms of Military Operations and its Results
Levent ÜNAL

Çanakkale Zaferi: Çanakkale’de Savaşan Türk Komutanlar ve Muharebe Etkinlikleri
Çanakkale Victory: Turkish Commanders Fighting in the Dardanelles Campaign and their Combat Activities
F. Rezzam ÜNALP

Çanakkale Deniz ve Kara Muharebelerine Katılmış Olan Yarbay Selahaddin Adil Bey’in Mektupları Üzerinden Çanakkale Savaşı’nı Değerlendirmek
Evaluating the Battle of Gallipoli via the Letters of Lieutenant Colonel Selahaddin Adil Bey who had Participated in the Navval and Land Campaigns
Muzaffer ALBAYRAK

Çanakkale’de Polonya Asıllı Askerler (1915-1918)
Soldiers of Polish Origin in the Dardanelles (1915-1918)
Piotr NYKİEL

 

 

Sayı: 27-28’i görmek için buraya tıklayınız.icon-pdf